Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Bilans jako podstawowe źródło informacji o podmiocie

 

W ostatnich latach, w polskiej gospodarce w istotny sposób wzrosły zarówno zadania, jak i znaczenie rachunkowości. Jest to zrozumiałe, ponieważ każda jednostka prowadząca działalność musi wyceniać swój majątek, obliczą poniesione koszty i osiągnięte przychody, ustalać wynik finansowy, oceniać sytuację majątkową i finansową firmy. Realizację tych zadań umożliwia rachunkowość, będąca najstarszym systemem ewidencyjnym, którego przydatność została potwierdzona w czasie jego wielowiekowego stosowania w praktyce gospodarczej.
Sprawne funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga sprawnego działania systemu informacyjnego, wspomagającego i umożliwiającego realizację funkcji zarządzania. Zarządzanie bowiem, rozpatrywane jako proces regulacji, polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Wśród różnego rodzaju informacji dostarczonych do stanowisk decyzyjnych szczególne miejsce zajmują informacje analityczne, odwzorowujące związki i zależności między zjawiskami występującymi w działalności organizacji gospodarczej. Ich podstawową treścią są wiadomości o przyczynach i skutkach zmian w strukturze zjawiska oraz jego rozmiarach.
Rezultaty analizy finansowej, a zwłaszcza płatniczej mają dużą wartość poznawczą i użytkową dla kierownictwa przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kierownictwo wykorzystuje informacje z tych analiz do sterownia i regulowania gospodarką finansową, natomiast otoczenie - do wyrabiania sobie sądu o kondycji i wiarygodności finansowej swego kontrahenta i kredytobiorcy.
Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przede wszystkim na danych bilansowych. Obejmuje ona badanie struktury majątku (aktywów), badanie struktury kapitałowej (pasywów) oraz relacji zachodzących między właściwymi pozycjami majątku i kapitału.
Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym jednostek gospodarczych. Dostarcza on informacji o sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Sporządza się go na podstawie zweryfikowanych danych wynikających z ewidencji księgowej. Ujmuje się w nim pozycje aktywów i pasywów wysokości ich stanów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego.
Aktywa i pasywa bilansu przedstawiają ten sam majątek rozpatrywany z innych punktów widzenia. Dlatego ogólna suma aktywów musi być równa ogólniej sumie pasywów. Bilans można więc porównać do wagi, w której na lewej szalce znajduje się majątek jednostki, a na prawej – kapitały własne i obce.
Bilans odzwierciedla stan majątku i kapitałów jednostki gospodarującej w określonym momencie jest więc rachunkiem statycznym.
Bilans jest dokumentem księgowym oraz sprawozdaniem finansowym. Jako dokument księgowy stanowi pomost między dwoma okresami sprawozdawczymi; dla jednego jest bilansem końcowym, a dla drugiego bilansem początkowym. Bilans jako sprawozdanie finansowe zawiera informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. Sprawozdanie to jest wykorzystywane zarówno przez użytkowników wewnętrznych jaki i przez użytkowników zewnętrznych.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900